top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, in welke vorm ook, tussen Kaat op maat ‘t Gooi en opdrachtgever. Overeenkomsten tussen Kaat op maat ‘t Gooi en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst(en) betreffende de levering van diensten voor zover deze door partijen separaat zijn vastgelegd en ondertekend. Met het sluiten van betreffende overeenkomst verliezen voorafgaande offertes, onderhandelingen, verklaringen en eerdere afspraken hun kracht, behoudens voor zover daar in een bijlage specifiek naar wordt verwezen. 

1.2 Wanneer zich in de toekomst omstandigheden zouden voordoen waarin een overeenkomst tussen Kaat op maat ‘t Gooi en opdrachtgever niet voorzien, zullen partijen in gezamenlijk overleg trachten daarvoor een oplossing te vinden, die naar redelijkheid en billijkheid aan de belangen van beide partijen zoveel mogelijk rekening houdt. 

1.3 Het nalaten door een der partijen te eniger tijd nakoming van enige bepaling uit een overeenkomst te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van die partij aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door de andere partij te eisen. 

1.4 Kaat op maat ‘t Gooi heeft een privacyverklaring op haar website en werkt volgens de richtlijnen van haar privacy beleid. 

Artikel 2 – Datum ingang; wijzigingen 

2.1 Een opdracht van opdrachtgever verkrijgt rechtsgeldigheid direct nadat deze door Kaat op maat ‘t Gooi aan opdrachtgever, schriftelijk of door middel van e-mail, is bevestigd. 

Artikel 3 – Tussentijdse beëindiging 

3.1. In de hieronder genoemde gevallen heeft Kaat op maat ‘t Gooi onvoorwaardelijk het recht de overeenkomst(en) met opdrachtgever door een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen: 

  • Opdrachtgever voldoet ook na schriftelijke aanmaning niet aan enige betalingsverplichting; 

  • Opdrachtgever wordt failliet verklaard of vraagt surseance van betaling aan; 

  • Er wordt conservatoir of executoir beslag op enige aan opdrachtgever toebehorende roerende en/of onroerende goederen en/of vorderingen gelegd en zodanig beslag wordt niet binnen twee weken opgeheven; 

  • Opdrachtgever wordt krachtens gerechtelijk vonnis handelingsonbekwaam; 

  • De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op opdrachtgever van toepassing wordt verklaard; 

  • In geval van overlijden van opdrachtgever. 

3.2. Zodanige beëindiging geeft opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of op restitutie van of vergoeding voor enige door hem verrichte prestatie. 

Artikel 4 – Leveringstijden 

4.1 In overeenkomsten geraamde leveringsdata zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk door Kaat op maat ‘t Gooi in acht worden genomen. 

4.2 Bij dreigende overschrijding van een leveringsdatum of termijn, zal Kaat op maat ‘t Gooi met opdrachtgever in overleg treden. 

4.3 Overschrijding van leveringsdata of termijnen door welke oorzaak dan ook geven de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, maar wel recht op ontbinding van de overeenkomst.  Niet geleverde diensten worden niet in rekening gebracht.  

Artikel 5 – Prijzen 

5.1 Kaat op maat ‘t Gooi heeft het recht om afhankelijk van de stijging van het algemene prijspeil en de tarieven op de arbeidsmarkt haar tarieven aan te passen. 

5.2 Alle in overeenkomsten tussen Kaat op maat ‘t Gooi en opdrachtgever genoemde prijzen zijn de op de datum van dagtekening geldende prijzen. 

5.3 De prijzen gelden slechts de in de overeenkomsten met name genoemde goederen en diensten. Elk in aanvulling daarop door Kaat op maat ‘t Gooi geleverd goed en/of verleende dienst zal afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen de prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden. 

5.4 Alle in overeenkomsten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. 

Artikel 6 – Betaling 

6.1 Betaling dient plaats te vinden door bijschrijving op een op de factuur vermelde of afzonderlijk en schriftelijk door Kaat op maat ‘t Gooi opgegeven bankrekening ten name van Kaat op maat ‘t Gooi. Tenzij in de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden anders is bepaald, dienen gefactureerde bedragen binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. 

6.2 Indien opdrachtgever bij het doen van een betaling niet uitdrukkelijk aangeeft tot delging van welke schuld zij is bedoeld, heeft Kaat op maat ‘t Gooi onherroepelijk het recht de door opdrachtgever verrichte betaling toe te rekenen op de door Kaat op maat ‘t Gooi gewenst geachte schuld van opdrachtgever aan Kaat op maat ‘t Gooi. 

6.3 Indien opdrachtgever jegens Kaat op maat ‘t Gooi zijn verplichtingen niet (naar behoren) nakomt, zijn alle door Kaat op maat ‘t Gooi ter zake in of buiten rechte gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever, met dien verstande dat de buitengerechtelijke kosten op 15% van het door opdrachtgever verschuldigde worden gesteld, met een minimum van € 1.000,- en dat onder gerechtelijke kosten is begrepen hetgeen Kaat op maat ‘t Gooi ter zake van een procedure aan haar gemachtigde of juridische raadsman tenminste verschuldigd mocht zijn of worden boven het bedrag van de door de rechter naar gebruikelijke maatstaf begrote proceskosten. 

6.4 Partijen zullen zich niet op compensatie beroepen. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

7.1 Behalve indien en voor zover hieronder of in de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden anders is bepaald, is Kaat op maat ‘t Gooi en/of haar opdrachtnemers niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit hoofde van/of door of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of deze schade door opdrachtgever of door anderen is geleden. 

7.2 Indien schade ontstaat door opzet of grove schuld door Kaat op maat ‘t Gooi en/of haar medewerkers tijdens het verlenen van diensten in gebouwen en/of op terreinen van opdrachtgever, in het kader van deze Overeenkomst, zal Kaat op maat ‘t Gooi de schade, indien en voor zover Kaat op maat ‘t Gooi daarvoor rechtens aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid hieronder in de artikelen 7.4. en 7.5. of in de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden niet nader is beperkt of uitgesloten tot de in 7.3. geraamde maximum bedragen vergoeden. 

7.3 Een vergoeding zoals bedoeld in lid 7.2 zal, in geval van persoonlijk letsel maximaal éénhonderdduizend Euro per gebeurtenis bedragen, echter nooit méér dan waarvoor de verzekeraar van Kaat op maat ‘t Gooi dekking biedt. In geval van zaakschade, geldt een maximale vergoeding tot een bedrag voor de kosten van herstel of’ vervanging van de zaak. Deze vergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat door Kaat op maat ‘t Gooi aan opdrachtgever is gefactureerd uit hoofde van de onderhavige overeenkomst. 

7.4 Voor vergoeding komen nimmer in aanmerking: 

  • gevolgschade, waaronder financiële of commerciële verliezen, winstderving, verlies van gebruik of van relaties en betalingen verschuldigd aan derden; 

  • de kosten van reproductie of herstel van geheel of gedeeltelijk verloren gegane informatie. 

7.5 Opdrachtgever vrijwaart Kaat op maat ‘t Gooi en haar opdrachtnemers tegen alle aanspraken van derden welke ertoe leiden c.q. zouden kunnen leiden dat de aansprakelijkheid van Kaat op maat ‘t Gooi of haar opdrachtnemers de in dit artikel of in de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden gestelde grenzen overschrijdt. 

Artikel 8 – Gebruik 

8.1 Opdrachtgever zal de van Kaat op maat ‘t Gooi betrokken diensten slechts gebruiken op de plaatsen en voor de doeleinden zoals deze in de offerte en/of Bijzondere Voorwaarden zijn vastgelegd. 

Artikel 9 – Geschillen 

9.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke door één partij als zodanig worden beschouwd. welke tussen Kaat op maat ‘t Gooi en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van tussen hen bestaande overeenkomsten, zullen aan de bevoegde rechter te Hilversum worden voorgelegd. 

9.2 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil ter zake of naar aanleiding van overeenkomsten tussen partijen vervalt na verloop van twee jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan. 

Artikel 10 – Toepasselijk recht 

10.1 Overeenkomsten tussen Kaat op maat ‘t Gooi en opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht. 

Heb je vragen of opmerkingen?
Kom nu in contact met Kaat op maat.

bottom of page